VILLABESIKTNING STOCKHOLM
Fuktmätning
Energideklaration
Radon?
Byggdoktorerna transp
sbr logo
Fuktsakkunnig
Fuktmätning RBK
Radon besiktning

Villabesiktning i Stockholm

Vi gör vad vi heter

Husbesiktning för en trygg husaffär

 Tänk efter, men innan...

Villabesiktning Stockholm

Den typ av besiktning som görs i samband med en husförsäljning kallas överlåtelsebesiktning.

En överlåtelsebesiktning dokumenterar avvikelser och identifierar eventuella riskkonstruktioner.

En Överlåtelsebesiktning möjliggör tecknande av försäkring mot dolda fel.

En lägenhetsbesiktning görs lika som en överlåtelsebesiktning, men bara invändigt.

Vid en entreprenadbesiktning går man genom det som är avtalad, dvs man kontrollerar om entreprenaden utförs kontraktsenligt.

Garantitiden börjar gälla efter godkännandet av entreprenaden.

En statusbesiktning kan göras av hela huset eller bara av en byggnadsdel, beroende på syftet med besiktningen. Statusbesiktningen görs oftast inför en underhållsplan.

En skadebesiktning används för att dokumentera omfattningen av en skada.

En skadebesiktning används som underlag inför ett ärende med försäkringsbolaget eller inför kommande återställningsarbeten.

Vill man däremot utreda om det finns en skada eller undersöka vidare vad som kan ha orsakat skadan gör man en utredning.

Vissa utredningar kan behöva kompletteras med materialanalys i laboratorium.

Förutom besiktningar erbjuder vi andra tjänster, bland annat;

  • Energideklaration  
  • Radonmätning  
  • Areamätning  
  • Mögelkontroll
  • RBK Fuktmätning
    • Fuktmätning i betong
    • Fuktmätning avjämningsmassa

Husbesiktning Stockholm

SBR anslutna besiktningsmän


Vår erfarenhet är din tryghet

Överlåtelsebesiktning

En besiktning dokumenterar eventuella fel och brister, vilket ger möjlighet att hantera de i tid innan det hinner bli en skada.


Att dokumentera eventuella fel och brister i huset minskar risk för tvist mellan parterna.


Det är fördelaktigt att genomföra en överlåtelsebesiktning redan innan försäljning. Vår erfarenhet visar att ett besiktigat hus har en bättre utgångspunkt vid försäljning, då köparen får insikt i vad som kan förväntas av huset och alla inblandade undviker tråkiga överraskningar i efterhand.

Ett bra besiktning ger en djupare insikt i byggnadens skick.

SBR Besiktningsman, certifierad av RISE

vilket säkerställer en hög standard.

Fuktmätning

Fuktkontroll av riskkonstruktion

Fuktmätning i betong

Fuktmätning avjämningsmassa

Auktoriserad RBK Fuktkontrollant

Kort om oss


Vi gör vad vi heter! och det har vi gjort länge.

En omsorgsfull besiktning av en villa i Stockholm är vår vardag.

Besiktningsmannen är rutinerad, certifierad och rätt försäkrad.


Vi är anslutna till flera organisationer, bland annat SBR, RBK och BKR.

Vi utbildar oss löpande och ser till att hålla oss ajour.


Ackrediterad kompetens

Besiktningsman

RISE Certifierad

SBR Besiktningsman

BKR Besiktningsman


En besiktning är en omsorgsfull undersökning av sådant som är av byggteknisk betydelse för byggnaden.


Under en besiktning dokumenteras vilka avvikelser finns vid besiktningstillfälle.


En besiktning kan bli aktuellt i samband med en överlåtelse, entreprenad eller helt enkelt för att dokumentera statusen.

Diplomerad fuktsakkunning

RBK Fuktkontrollant

ByggdoktorFörhöjda fukthalter är en av förutsättningar för fukt- och mögelskador, men varje konstruktion har sina egna förutsättningar.


En fuktmätning kan bli aktuellt för att kontrollera betongen innan man lägger golvet, eller för att dokumentera statusen av en riskkonstruktion.


Vi erbjuder olika typer av fuktmätningar.

Fuktmätnigar enligt RBK,

både i betong och flyttspackel.

Certifierad energiexpert

Medlem i Radonförening

Areamätare SISDet är lag att energideklarera en fastighet inför försäljning eller uthyrning.


I samband med försäljningar är det oftast ont om tid och en radonindikering kan vara lämplig för att klargöra om höga radonhalter finns i huset.


Reglerna om areamätning har ändrats, och många gånger har fastigheten felaktiga uppgifter gällande Boarean.


KONTAKT

Monday
08:00 - 17:00
Tuesday
08:00 - 17:00
Wednesday
08:00 - 17:00
Thursday
08:00 - 17:00
Friday
08:00 - 15:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed